Shiatsu

Co je shiatsu, definice dle Evropské federace shiatsu

Filozofické pozadí

Cíl a princip shiatsu

Forma - způsob provádění

Účinek shiatsu

Indikace - kdy je shiatsu vhodné

Kontraindikace - kdy je shiatsu nevhodné

Studie shiatsu - údaje o účincích

Příběhy klientů

  

Co je shiatsu

Shiatsu je celostní metoda péče o zdraví. Jde o systém masážních technik původem z Japonska. Stojí však na mnohem starších základech orientálních masážních technik a na filozofických základech orientální, především čínské, medicíny.

Shiatsu poskytované praktikem - terapeutem - s patřičným výcvikem podporuje obecné zdraví a může být užito jako preventivní metoda při péči o zdraví. Může také pomoci lidem procházejícím osobní krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Může pomoci při odstraňování širokého spektra fyzických i psychockých obtíží

Shiatsu (shia - tsu, počeštěně šiacu) znamená "tlak prsty".

 

 

Definice shiatsu dle Evropské federace shiatsu

Takto definuje shiatsu Evropská federace shiatsu, sdružující národní asociace shiatsu v různých Evropských státech (viz ESF):

Shiatsu je autonomní přírodní systém péče o zdraví, který má původ v Japonsku a je ovlivněn čínskými a nově též západními poznatky. Své teoretické a praktické kořeny odvozuje od starodávných filozofických a léčitelských tradic Dálného Východu a celostního chápání života a léčení založených na těchto filozofiích.

Cílem shiatsu je navozovat a podporovat procesy přirozeného sebeuzdravování, stavu pohody a zdraví a osobnostního růstu, a udržovat tak zdraví skrze vyrovnávání energetického systému jedince. Metrodou je používání tlaku a energetických i fyzických dotyků na energetické dráhy a body na těle s cílem vyrovnat oběh tělesné energie (Ki neboli čchi).

 

Shiatsu is an autonomous natural healthcare system which originated in Japan, and is influenced by Chinese and more recently Western knowledge.  It derives its theoretical and practical roots from the ancient traditions of Far Eastern philosophies and healing and the holistic understanding of life and health based upon them.
The aim of shiatsu is to stimulate and support the processes of natural self healing, well-being and personal growth, and to maintain health, through balancing the energetic system of a person. The method uses the application of pressure, and of energetic and physical touch to the body's energy channels and points to balance the circulation of the body's energy (Ki or Chi). 

 

 

Filozofické pozadí

 
      Shiatsu odvozuje svoje teoretické a praktické kořeny od starobylých tradic léčení a filosofie Dálného východu. Dnes je to samostatná léčebná metoda původem z Japonska, ovlivněna čínským i západním poznáním. Z čínských poznatků je to hlavně učení o jin a jangu a pěti elementech, ze západního vědění je shiatsu ovlivněné anatomií a fyziologií.

 

Čínská medicína člověka pojímá komplexně a to i v souvislosti s prostředním, ve kterém žije. Popisuje dva základní principy – jin a jang. Ty jsou sice protikladné, ale vzájemně se doplňují a nemohou bez sebe existovat.

Dále rozeznává pět prvků a popisuje jejich vztahy. Ke každému prvku patři na fyzické úrovni většinou dva orgány, jejich energetické dráhy, smyslový orgán, tkáň, tekutina, … Na psychické úrovni pak emoce a určité charakterové rysy, postoje a také „duše“ - jakási duchovní kapacita. Mimo člověka pak prvky zahrnují klimatický faktor, roční období, zeměpisný směr  …. a mnoho dalšího.

Cokoliv vně i uvnitř nás můžeme zařadit k některému z těchto elementů a také k jinu či jangu. Zdraví a celková pohoda (rovnováha) člověka je podle této teorie ovlivňována vnějšími faktory - klimatem, potravou a sociálním prostředím,.. a zevnitř závisí na jeho psychickém ladění, prožívání emocí, využívání svých schopností a podobně.

Při shiatsu tak prostřednictvím drah a bodů ovlivňujeme vnitřní prostředí člověka - dráhu, související orgány, ... ale také vnitřní postoje, emoce a další atributy psychiky. Zevní prostřední ovlivnit nemůžeme, ale schopnost reagovat a přizpůsobovat se změnám vnějšího prostředí ano.

Ve světle výše řečeného je shiatsu velmi odlišné od klasické masáže, která je cílená především na pohybový aparát, i když pozorný a zkušený masér vám také pomůže zrelaxovat nebo naopak vaše tělo povzbudí. Účinnost a zacílení shiatsu na určité potíže navíc zvyšuje i to, že praktik na počátku vždy vyhodnocuje aktuální stav klienta, vybírá vhodné dráhy pro ošetření – pokaždé to může být jiná kombinace – a také v průběhu masáže přizpůsobuje techniku, sílu a dobu působení na určité místo aktuální situaci. Na konci může dát klientovi doporučení, vybrat vhodnou stravu či cvičení, které může podpořit v těle element, který je v největší nerovnováze.

 

 

 

 

Cíl a princip shiatsu

 

Tělesná a duševní pohoda člověka - jinými slovy zdraví - jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku energie v těle.

Cílem shiatsu je přiblížit se harmonickému stavu těla i psychiky. Ošetření podporuje regenerační procesy a aktivuje často podceňované samouzdravující síly organismu. Pomáhá,  abychom si lépe uvědomovali své tělo a jeho potřeby, i své potřeby na úrovni psychické. To nás nepřímo vede k péči o sebe a tím i své zdraví.

 

Způsob, jak to ho dosáhnout, je pomocí masážních technik specifických pro shiatsu uvolňovat a vyrovnávat oběh tělesné energie (japonsky Ki, čínsky čchi) v těle. Prakticky jde o to uvolnit svaly a klouby, s nimi spojené energetické dráhy, které mají spojky do souvisejicích orgánů. Ty jsou zase svázané s určitými emocemi, postoji a vzorci chování - obecně tedy psychickými pochody.

 

Během ošetření praktik neustále nejprve hodnotí aktuální stav energie a tkání a teprve podle toho aplikuje vhodnou techniku, dávkuje tlak a dobu působení na dané místo. Nejde tedy o aplikaci nějaké dané posloupnosti hmatů, ale ošetření je spíše  neustálou komunikací s tělem skrze dotek založená na hodnocení toku energie. Techniky masáže jsou přizpůsobovány opravdovým potřebám těla.

 

 

 

 

Forma - způsob provedení shiatsu

Praktik shiatsu během přibližně hodinového ošetření působí na tělo - jeho fyzické (svaly, klouby, vazy, kůže) i energetické (dráhy, body) struktury - prostřednictvím přiměřeného tlaku palci, prsty, dlaněmi, případně lokty, koleny či chodidly. Používá též pasivní protahování končetin, rotace v kloubech a pod., vše vždy s ohledem na to, jaké dráhy ošetřuje. Zpočátku bývá ošetření dynamičtější, postupně, jak se klient uvolňuje, budou doteky pomalejší a hlubší.

Praktik klečí v pozici zvané seiza nebo se pohybuje kolem těla podle potřeby. Jeho držení těla a pozornost vycházejí z Hara - břicha, ve kterém je dle východních nauk energetické centrum těla.

Vlastní masáži předchází pohovor o potížích minulých i současných a zhodnocení aktuálního stavu pomocí pozorování a vyšetření specifických zón na těle. Podle toho se praktik rozhodne, na kterých drahách bude pracovat.

Masáž se provádí na zemi na matraci zvané futon a klient je po celou dobu oblečený.

Na závěr může praktik dát doporučení ohledně životosprávy či ukázat klientovi vhodná cvičení.

Obvykle je třeba přijít s jedním problémem na ošetření několikrát, i intervaly mezi ošetřeními se u různých lidí liší.

 

 

Účinky shiatsu

Shiatsu zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu.

 

 

Indikace shiatsu

Shiatsu je výborná preventivní metoda. Je prevencí jak akutních, tak chronických onemocnění. Ulevuje od stresu i emočního napětí a tak umožňuje optimální funkci imunitního systému, který jehož účinnost je stresem omezována.

Je vhodné pro následující stavy:

* únava, pocit nedostatku energie

* nespavost

* bolesti hlavy

* potíže s dýcháním

* potíže se zažíváním

* bolesti v pohybovém aparátu, bolesti zad, krku, bolesti velkých kloubů

* gynekologické obtíže - poruchy menstruace (přílišná, příliš častá, bolestivá, vynechávající, opakované záněty - v chronickém klidovém stavu), funkční neplodnost

* podpora v těhoteství (kromě prvního trimestru), podpora po porodu

* podpora při změně životního stylu (snižování nadváhy, změna jídelníčku)

 

a jiné ....

 

 

Kontraindikace shiatsu

Shiatsu není vhodné při těchto stavech:

* akutní horečnatá onemocnění

* akutní zhoršení a dekompenzace chronických onemocnění (např. vysoký tlak či cukrovka - v klidovém kompenzovaném stavu je shiatsu možné, pokud tlak či hladina cukru kolísají, tak shiatsu neprovádíme)

* stavy tři měsíce po operacích - týká se oblasti jizvy, čerstvé jizvy a rány obecně

* nově vzniklé neznámé obtíže, u kterých není jasné, čím jsou způsobené

* nádorová onemocnění - nově zjištěná a léčená (shiatsu je možné, pokud lékaři dotyčnému sdělí, že je zdráv - obvykle po pěti letech od léčby, pokud se neobjeví nádor či jeho metastázy znovu)

* epilepsie

* osteoporosa - je pouze relativní kontraindikací, znalost, že ji klient má pouze vede praktika k opatrnosti

* křečové žíly - rozsáhlé, bolestivé, v zánětu. V klidovém stavu lze shiatsu provádět, klient by o nich měl praktikovi říci.

* těžká duševní onemocnění, schizofrenie

* první trimestr těhotenství a určité body v dalších fázích těhotenství

 

Vždy je důležité praktikovi říci o svých závažných onemocněních a případném těhotenství. Zkušený praktik kontraindikace zná a poradí, kdy je shiatsu vhodné a kdy ne. Důležitý je i vlastní pocit důvěry a bezpečí - dejte na intuici, pokud říká, že shiatsu dnes radši ne.

 

 

Údaje ze studie o shiatsu

Universita v Leedsu provedla multicentrickou studii účinků a bezpečnosti shiatsu. Studie sledovala příjemce shiatsu vždy půl roku, shiatsu během studie poskytovali praktici, kteří absolvovali řádné (minimálně 2,5 roku trvající) studium a minimálně dva roky po škole praktikovali. Byli sledování klienti v UK, Rakousku a Španělsku.

Ze studie například vyplynulo:

* 84-87 % účastníků udává zmírnění příznaků, kvůli kterým na shiatsu přišli

* 89 – 96 % klientů se po shiatsu cítilo klidnější a uvolněnější

* 73 – 80 % dokázalo udělat změny životního stylu

* více cvičilo 43 – 64 % klientů

* stravovací návyky změnilo 45 – 58 % lidí

* 15 – 34 % uvedlo, že užívají méně léků

* 70 - 73 % klientů cítilo po ošetření shiatsu více energie

* 54 - 60 % klientů udává zlepšení spánku

 

 

Příběhy klientů

Pro inspiraci a lepší porozumění tomu, kdy může shiatsu pomoci ....

 

Žena, 32 let, mnoho let má bolesti hlavy, před menstruací a při stresu, celkem asi 3x za měsíc na 2-3 dny. Bolesti ji občas donutí přerušit práci. Před menstruací má též křeče v podbřišku. Je nesmělá, špatně snáší stres, působí nervozně, občas prý vybuchuje. Má málo pohybu. Po pěti shiatsu v intervalu 14 dní se zmírnila intenzita bolestí hlavy, podbřišek nebolel už vůbec. Po dalších pěti ošetřeních (1x za 3-4 týdny) se snížila frekvence bolestí na 1x za 6 týdnů. Cítí se uvolněnější, začala cvičit, lépe spí a cítí se jistější při komunikaci.

 

Muž, 30 let, přišel pro týden trvající bolesti v bedrech, které vystřelují pod pravé koleno. Bolesti v zádech mívá, nosí v práci těžké věci, bolest často přetrvává mnoho týdnů, bere různá analgetika. Po prvním shiatsu zhoršení potíží na den, ale pak rychlý ústup akutních potíží, zůstala jen mírná bolest v bedrech při prudkém pohybu. Po serii dalších šesti ošetření zcela bez potíží - ozval se až za dva roky s jiným problém. Od serie shiatsu léky na bolest nepotřeboval.

 

Žena, 51 let, má 9 měsíců trvající suchý kašel, prokázaný žaludeční reflux a infekci Helicobacter pylori. Užívala různé léky na kašel a 3x antibiotika, bez efektu. Dále si stěžuje na únavu a pocit bezmoci a vzteku v různých životních situacích. Po dvou ošetřeních se cítila lépe, ale hodně se otevřeně vztekala, po třetím ošetření ustal kašel. Celkově se zmírnila i únava, začala opět cvičit. 

Co je shiatsuCo je shiatsuCo je shiatsu
4547640 visits4547640 visits4547640 visits4547640 visits4547640 visits4547640 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace