Výpůjční řád knihovny ČAS

1. ČAS knihy půjčuje členům ČAS, a za rozdílných podmínek i těm, kteří členy ČAS nejsou. Každý, kdo si knihu půjčuje, je povinen knihovnici sdělit aktuální telefonní číslo a adresu, na kterých je možné jej kontaktovat.

2. Knihy si lze půjčovat a vracet pouze osobně po domluvě s knihovnicí.


3. Za půjčení knihy ani členové ani nečlenové neplatí žádný poplatek, ale při vypůjčení knihy, jejíž hodnota přesahuje 350 Kč, musí každý složit vratnou zálohu.


4. Vratná záloha za knihu, jejíž cena přesahuje 350,- Kč, je dopředu stanovena pro každou knihu zvlášť. Záloha odpovídá zaokrouhlené ceně knihy. Při vypůjčení knihy tuto částku člen předá knihovnici a částka zůstane po dobu výpůjčky v pokladně knihovny. Při vrácení nepoškozené knihy bude členovi vrácena celá záloha.


5. Pokud ten, kdo si knihu půjčuje, není členem ČAS, pak na dobu výpůjčky musí složit vstupní zálohu 500,- Kč, která mu bude po vrácení knihy vyplacena v plné výši zpět.


6. Vypůjčení knihy každý musí stvrdit svým podpisem do knihy výpůjček.


7. Základní výpůjční doba je 4 týdny. Po uplynutí této doby je člen povinen knihu vrátit nebo si domluvit prodloužení výpůjčky. To mu bude umožněno, pokud o vypůjčení knihy nebude mít zájem jiný člen. Knihovnice není povinna oznamovat členům vypršení základní výpůjční doby.


7. Prodloužení výpůjční doby je možné podle domluvy, maximálně však na další 4 týdny. Pak je nutné opět kontaktovat knihovnici s žádostí o prodloužení. Pokud bude mít o knihu půjčenou déle než 4 týdny zájem jiný člen, knihovnice kontaktuje člena, který ji má vypůjčenou a domluví s ním vrácení knihy v rozumném co nejbližším termínu.


8. Člen si může současně vypůjčit maximálně 2 knihy.


9. Člen může půjčit knihu i další osobě, ale je za ni zodpovědný a musí v každém případě dodržet výpůjční řád a na něj se též vztahují případné pokuty.


 

Pokuty

 

1. Pokuta za pozdní vrácení

 

Po uplynutí základní výpůjční doby 4 týdny, pokud si ji člen telefonicky, osobně či písemně neprodlouží, bude platit za každý den prodlení poplatek 10 Kč, který bude stržen z vratné zálohy při vracení knihy. Člen je povinen knihu vrátit i v případě, že výška pokuty přesáhne cenu vypůjčené knihy. Jinak přijde o právo půjčovat si knihy z knihovny ČAS.

 

 

2. Pokuta za poškození knihy

 

Člen je povinen vrátit knihu v neporušeném stavu (případně ve stavu, ve kterém knihu převzal). Pokud knihu v průběhu výpůjčky poškodí, je povinen na to upozornit knihovnici. Knihovnice při vracení knihu prohlédne, a posoudí míru případného poškození a podle toho určí výši pokuty za poškození. Tuto částku odečte od vratné zálohy. Popis poškození zaznamená do karty příslušné knihy. Při závažném poškození či ztrátě knihy knihovnice může vyžadovat zakoupení nové knihy členem, případně nevrátit celou zálohu a knihu zakoupí ČAS. 

 

3. Pokuta za nevrácení knihy

 

Pokud člen knihu nevrátí, propadá celá vratná záloha. Člen pak ztrácí právo vypůjčovat si knihy.

 

 

Schváleno 8.12. 2009 (valnou hromadou členů ČAS)

Výpůjční řádVýpůjční řádVýpůjční řád
4020146 visits4020146 visits4020146 visits4020146 visits4020146 visits4020146 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace