Politické aktivity ESF 2009-2010

 

Jeden z cílů ESF - ustavení profese praktik shiatsu

Založení EFCAM

Aktivity politiků v Evropě ohledně CAM

Cíle EFCAM

ZávěrJeden z cílů ESF - ustavení profese praktik shiatsuJiž od vzniku je jedním z cílů Evropské federace shiatsu propagovat shiatsu a též možnost jejího legálního praktikování nejen v členských zemích ESF - nejlépe jako samostatné profese. Ustavení praktika shiatsu jako profese by odbouralo různé překážky při praktikování, bylo by snažší začlenit oficiálně shiatsu mezi metody péče o zdraví a také by bylo možné vyvýjet větší tlak na správné vzdělávání praktiků, což ve svém důsledku znamená i zvýšení bezpečnosti pro uživatele, o účinnosti ošetření shiatsu nemluvě. Je jistě rozdíl, pokud někdo svá ošetření inzeruje jako shiatsu po dvou či třech víkendech kursů (kdy je těžké, spíše nemožné, v tak krátkém čase ukázat techniky a naučit byť i jen teoretické základy shiatsu) a když se někdo stane kvalifikovaným praktikem po minimálně 450 učebních hodinách, dalších hodinách samostatné práce doma a dostatkem času a implusů pro osobní rozvoj a rozvoj schopností komunikovat s klientem. Profesionalita má samozřejmě ještě další stránky, ale není cílem tohoto článku popsat, co praktika činí profesionálem.Založení EFCAMESF se v posledních dvou letech soustředila právě na tento ze svých cílů. Jednotlivé členské organizace na legalizaci pracují "zdola", ve svých zemích (už jen ustanovení asociace a zveřejnění požadavků na vzdělání je takových krokem), ESF jako celek zároveň pracuje i na vyšší - celoevropské - úrovni. To ovšem mimo jiné znamená vstoupit na politické jeviště a získat určitý vliv. Pro tak malou organizaci zastupující cca 2700 praktiků v Evropě je to nesplnitelný cíl - nikdo z politiků by se o takovou skupinku nezajímal. Proto ESF spoluzaložila Evropské fórum pro doplňkovou a alternativní medicínu (EFCAM). Jde o sdružení organizací převážně nelékařů - praktiků CAM. Zpočtáku byly členy EFCAM i organizace sdružující lékaře praktikující CAM, ale ty po čase vystoupily, protože se jim zdálo, že jejich cíle a hlavně výchozí postavení jsou odlišné od organizací nelékařských. Lékaři pak založili tzv. CAMDOC, obdobu EFCAM. EFCAM tedy sdružuje nadnárodní organizace zastupující různé terapie doplňkových a alternativních metod péče o zdraví (CAM = complementary and alternative medicine /methods), které by jednotlivě nebyly pro politiky partnerem, ale dohromady zastupují ji poměrně velkou skupinu evropských občanů. Jde cca o 300 000 praktiků různých metod a to se jedná jen o ty, kteří jsou registrovaní v těchto organizacích. Jistě je tu veliká skupina neorganizovaných praktiků a přibližně 150 000 lékařů praktikujících některou z metod CAM. To už je pro politiky zajímavé z několika důvodů. Jen namátkou - jde o velkou skupinu osob, jde o bezpečnost praktikování CAM a dále to s sebou nese četné ekonomické aspekty - od placení daní těmito praktiky přes možné úspory ve zdravotních systémech, zajištění efektivní péče u různých chorob, úspory při snížení užívání medikace, omezení nemocnosti obyvatel apod.

Tím ovšem začleňování ESF do větších celků neskončilo. Na popud předchozího hlavního ředitele ředitelů pro zdravotní péči ( v originále to zní director general of health directors - DG SANCO) byla ustavena ještě větší skupina - "CAM stakeholders", kam patří organizace lékařů, pacientské organizace, organizace sdružující výrobce prostředků pro CAM a právě EFCAM. Jde o sdružení všech, kteří nějakým způsobem provozují nebo konzumují CAM. Tato skupina se již schází a jedná s politiky z nejvyšších" pater včetně některých členů Evropského parlamentu. Několik europoslanců dokonce založilo zájmovou skupinu pro CAM a budou se se členy skupiny "CAM stakeholders" pravidelně scházet.

 

Aktivity evropských politiků ohledně péče o zdraví

Většina aktivit týkajících se péče o zdraví se na evropské scéně momentálně řídí hlavně Lisabonskou smlouvou. V ní je, zjednodušeně uvedeno, že ohledně péče o zdraví jsou pro evropské instituce důležité tyto body:

 

- bezpečnost péče

- propagace a zajištění zdravého stárnutí

- management péče o chronicky nemocné

- prevence, šíření informací o zdraví.

V rámci smlouvy byl stanoven i rámcový rozpočet. Bohužel se vše změnilo s ekonomickou krizí. Kvůli té se priority EU změnili a nový dokument "EU 2020" již vůbec péči o zdraví nezmiňuje, tedy o žádném rozpočtu. Naštěstí se vše stále mění a tuto chybu již politici částečně odstranili - vydali další dokument, respektive nový rozpočet, kde je již kapitola zdraví znovu obsažena, byť s daleko menším objemem prostředků.Cíle EFCAMCílem ESF a EFCAM je ukázat, co může CAM přinést pro zdraví občanů EU. Dalším cílem je uznání praktikování CAM jako profese, respektive profesí (např. praktik shiatsu, praktik TČM, praktik homeopat, ...). Z tohoto důvodu je nutné účastnit se vyjednávání a programů evropských institucí. Zástupci CAM musí být tzv. "in", aby mohli být v kontaktu s lidmi z vysoké politiky a tak něco ovlivnit.

Aktuálně byla EFCAM pozvána do EUHPF (European Health Policy Forum), které zahrnuje organizace zdravotnických profesí a nově EFCAM. EUHPF je oficiální a formální mechanismus - organizace pro vedoucí instituce Evropské unie (i Evropské komise) pro konzultace s občany a poskytovateli zdravotnických služeb ohledně formulace a uplatňování zdravotní politiky a pravidel v rámci EU. Vstup do EUHPF je jen na pozvání, CAMDOC, tedy lékaři praktikující CAM, například pozváni nebyl. Dosažení této pozice je momentálně maximum, kterého lze docílit.

Samozřejmě je to stále začátek, ale zdá se, že vrcholní politici EU si začínají uvědomovat, že tu je velká skupina obyvatel, kteří mají zájem i o "jinou" medicínu, než je ta západní a že jsou tu praktici, kteří jim takové možnost nabízejí. A že jde mimo jiné o ekonomické téma a téma bezpečnosti praxe. Na jednu stranu byl dosavadní stav, kdy žádné velké regulace neexistovaly, výhodný, protože každý mohl dělat vše. Na druhou stranu byli praktici CAM nechráněni před případnými soudy, před poškozováním metod samotných těmi, kteří metody řádně nestudovali a pak za ně vydávají své dojmy o té které metodě, nejsou rovnoprávní s jinými poskytovateli zdravotnických služeb. A velkým poučením pro váhavé může být brzy nastávající problém s bylinami, kdy před několika lety byla sepsána směrnice pro produkci a schvalování jednoduše řečeno bylinných prostředků (léčivých čajů, směsí, ....) a nyní směrnice vstoupí v platnost. Jakou pohromu to bude znamenat pro výrobce a prodejce těchto "alternativních léčiv" jste již jistě zaznamenali. A nyní je pozdě s tím cokoliv dělat, jedině se domlouvat se svou místní vládou o tom, jak hodlá směrnici uplatňovat.

ESF a EFCAM se rozhodli, že se pokusí být u toho, kdy se pravidla stanovují, aby nám potom nezbyly jen oči pro pláč.ZávěrToto jsou nejdůležitější novinky z politických aktivit výboru ESF. Většina toho leží na bedrech politického vyslance ESF pana Seamuse Connollyho z Irska a ESF se významně spoluúčastní finančně na aktivitách EFCAM v Bruselu. Členové naší asociace jsou tedy sponsory této práce. Díky za to. I to je způsob, jak ovlivnit svět kolem sebe a umožnit, aby se co nejvíce prosadil "shiatsu pohled" na svět - holistický a směřující k uzdravení sebe i vztahů kolem.

27. listopadu 2010                                                              Eva KrejčováPolitické aktivity ESFPolitické aktivity ESFPolitické aktivity ESF
4547588 visits4547588 visits4547588 visits4547588 visits4547588 visits4547588 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace