Novinky z ESF - rok 2010

Ukončení výzkumného projektu o účincích a bezpečnosti shiatsu

Politické cíle a práce v evropských institucích

Spolupráce ESF s ISN

Budoucnost shiatsu

Budoucnost ESF, financování

Website

DVD o shiatsu a výsledcích výzkumu

Pražské zasedání ESF očima "krokodýla" - osobní ohlédnutí

 

Ukončení výzkumného projektu o účincích a bezpečnosti shiatsu

Během předchozích dvou let byl ukončen výzkumný projekt účinků a bezpečnosti shiatsu. Po vydání závěrečné zprávy Univerzitou v Leedsu byly připraveny anglické verze letáků pro klienty a praktiky, jejich českou verzi ČAS během posledního roku připravila a začala používat. O studii si můžete více přečíst v letácích a též na webu - zatím v angličtině.

 

Politické cíle a práce v evropských institucích

Po dokončení výzkumného projektu se výbor ESF v r. 2009 rozhodl většinu své energie (a především financí ) věnovat tzv. politické práci. Zjednodušeně řečeno jde o lobování ve strukturách EU za shiatsu, respektive za tzv. CAM (complementary and alternative medicine / methods - tedy doplňkové a alternativní metody péče o zdraví). Za tímto účelem se ESF stala spoluzakladatelkou organizace EFCAM, která reprezentuje především nelékaře praktikujicí metody CAM. Velikým úspěchem letošního roku je, že EFCAM byla pozvána do evropského HPF (Health Policy Forum) - poradního sboru Evropské komise, což je velmi důležité a v současné době nejvyšší možná dosažitelná pozice. Odtud je už možné do určité míry ovlivňovat přinejmenším to, co se vůbec bude  v evropských institucích projednávat. Více se dočtete v článku věnovaném přímo politickým aktivitám.

 

Spolupráce ESF s ISN

Další novinkou poslední doby je začátek konzultací s dalším evropským sdružením shiatsu organizací - ISN.

 

ESF

            ESF sdružuje osm národních (případně velkých) asociací (rakouská ÖDS, belgická BSF,  česká ČAS, řecká HSS, irská  SSI, italská Federshiatsu, švédská asoicace, španělská APSE a britská SSUK) a je to regulérní nezisková organizace s vnitřní strukturou a řádem, stanovami, etickým kodexem a placením členských příspěvků a také s auditovaným účetnictvím. Taková organizace je pak možným partnerem evropských institucí. Cíle jsou popsány ve stanovách, jde především o legalizaci - uznání - shiatsu jako profese a jako legální metody péče o zdraví, v rámci toho definování této profese, tedy stanovení standardu profese a stanovení a doporučení určitých standardů vzdělávání praktiků. ESF zastupuje tč. cca 2700 praktiků shiatsu. Je registrována ve Švédsku.

 

ISN

            Naproti tomu ISN - International Shiatsu Network - je sdružením asociací ze Švýcarska, Německa (GSD), Francie a Itálie (FIS + FFNS). Nejde o organizaci ve výše zmíněném smyslu, ale o síť. Sami to vysvětlují tak, že nestojí o administrativní zátěž, proto chtějí být sítí. Jejich cílem je především výměna informací o postavení shiatsu v různých zemích na světě a informací o vzdělávání praktiků. Chtějí stanovit standard profese. Nově mají zájem spolupracovat i na evropské úrovni.

            ISN vznikla po odchodu výše zmíněných asociací  z ESF. Důvody byly různé - nesouhlas s výzkumným projektem, nechuť platit členské příspěvky, nesouhlas s politickými cíly. ISN nemá v programu prosazování shiatsu jako profese a lobbing za tento cíl v evropských institucích. Jako síť, tedy "neorganizace", by ani k takovým jednáním přijaty nebyly. Jednotlivé asociace se nemusí řídit stanoviskem ISN, vše je nezávazné, asociace mohou připojit jen k části aktivit ISN.  ISN tč zastupuje cca 7500 praktiků ve výše uvedených zemích. Setkání jejích zástupců financují vždy jednotlivé asociace.  Nově se registrovali ve Strasburgu.


ESF a ISN

            V minulosti se ESF snažila opakovaně navázat vztah s ISN, ale to se nezdařilo. Před cca dvěma lety vydala ISN své "Manifesto", které zahrnovalo jejich verzi definici shiatsu, etické principy praktiků sdružených v ISN a zásady vzdělání. Tento dokument odeslala jednotlivým asociacím v různých státech Evropy i mimo ni. Výbor ESF se shodl na tom, že reakcí bude znovuoslovení ISN a nová výzva ke spolupráci. Tentokrát se to - za vydatné pomoci rakouských zástupců - podařilo.

            Během roku se podařilo najít společnou definici shiatsu a nyní začaly práce na tvorbě společných celoevropských osnov vzdělávání a zřejmě brzy i na vytvoření profilu praktika shiatsu. To je velmi důležité pro vyjednávání s evropskými politiky - abychom sami sebe definovali. Jak říká náš zástupce v EFCAM: "Všichni vědí, co si představit pod pojmem truhlář, pekař, elektrikář, ... ale co je to praktitk shiatsu? To jim musíme říci my."

            Pražské setkání ESF bylo velmi důležité - zástupci ISN byli pozvání přímo na zasedání výboru ESF. Před setkáním panovala nervozita, protože v zájemné historii číhají stíny minulosti (při odchodu asociací z ESF nehrály roli jen rozdílné názory a cíle, ale bohužel i osobní neshody).  Naštěstí se v průběhu setkání nic takového nevynořilo a atmosféra byla přátelská.

             Navzájem jsme si znovu vysvětlili postoje a cíle ESF a ISN, seznámili se s tím, co už máme v jednotlivých skupinách připravené a hotové a domluvili se, na čem budeme dále pracovat. Setkání to bylo celkem vřelé a velmi úspěšné, protože přineslo konkrétní výsledky a ustanovili jsme společnou pracovní skupinu, která bude pracovat na sladění doporučení pro vzdělávání praktiků a definici shiatsu jako profese.

 

Budoucnost shiatsu

Na pražském zasedání byla samozřejmě část věnovaná novinkám z jednotlivých zemí a asociací. Bohužel ve většině asociací ubývají členové, ubývá i studentů shiatsu, je čím dál tím těžší se uživit praktikováním shiatsu. Ve většině zemí je též tendence otevírat "rychlokursy" shiatsu, které  ale neodpovídají doporučeným vzdělávacím standardům ESF. Objevují se tendence rozdělit shiatsu na "wellness" sekci, pro kterou bude vzdělávání kratší, ale schopnosti a znalosti praktiků omezené a na "terapeutické shiatsu" s tříletým vzděláním. Zkušení učitelé se však shodují, že shiatsu je jen jedno a nácvik technik, výuka znalostí má jít ruku v ruce s osobnostním růstem, který se ale v čase urychlit nedá. Diskuse na toto téma stále probíhá. Mezitím například v Británii je možné naopak shiatsu studovat jako bakalářské studium na universitách.

 

Budoucnost ESF, financování

Národní asociace se co do počtu členů zmenšují a s tím se zmenšují i finanční prostředky, které má ESF na svou činnost k dispozici. Jak mají asociace nižší příjmy od členů, tak se také objevují tendence platit méně než 15 Euro za člena do ESF. O tom se rozvinula bouřlivá diskuse, a ne poprvé.

            Hledáme tedy možnosti, jak jinak ESF financovat a co naopak udělat úsporněji (například snížit počet setkání ze tří na dvě, zařadit videokonference, snížit bankovní poplatky apod.). Více než polovinu prostředků nyní ESF věnuje právě na politickou agendu a to je dlouhodobě ne zcela udržitelné, protože je třeba i jiná práce. I tak většina členů pracuje zdarma, jen prezidium má možnost požádat o odměnu za určitý objem práce.

            Je zajímavé si uvědomit, že 15 Euro je ve většině zemí pouze čtvrtina až polovina platby za jedno ošetření. Takže je nutné vysvětlovat všem členům, že sponsorují činnost ESF cca 15 - 30 minut ročně. To není tak dlouhá doba, ale je samozřejmě na každém, aby uvážil, zda si to přeje.

 

Website

ESF by ráda modernizovala své internetové stránky - kvůli vzhledu, funkčnosti a také snadnosti obměny, ale v současné době je prioritou politická práce, takže se z finančních důvodů inovace odkládá.

 

DVD o shiatsu a výsledcích výzkumu

Součástí výstupu z výzkumu University v Leedsu by mělo být i DVD. Na něm by ESF chtěla ukázat, co je shiatsu, jak se provádí a zároveň prezentovat výsledky výzkumu. První pokus byl bohužel velmi těžkopádný a výsledek se nedá použít. Nyní hledáme cesty, jak a s kým natáčet znovu, aby výsledkem bylo reprezentativní DVD - pěkné a zároveň nabité informacemi. Pro zájemce i politiky.

 

Pražské zasedání ESF očima "krokodýla" - osobní ohlédnutí

Zasedání v Praze bylo již počtvrté. Je to oblíbená zastávka výboru ESF, protože se nám zdařilo najít příjemné místo na setkání, příjemný a cenově příznivý pension v centru Prahy, takže každá cesta na oběd či večeři je zároveň krátkou vyhlídkouvou procházkou.

            Z osobních důvodů jsem se tentokrát nemohla zúčastnit společenských večerů, což mne mrzelo, ale zastoupil mne předchozí reprezentant ČAS v ESF a zdálo se, že k všeobecné spokojenosti. Mrzelo mne to ale moc, protože ve výboru je několik tzv. "krokodýlů", zástupců, kteří jsou ve výboru již dlouho a musím říci, že mám mezi nimi i osobní přátele. Jinak se za poslední dva roky výbor hodně obměňuje, takže tito veterání jsou i takovými pilíři výboru, kteří drží směr a pomáhají nově příchozím porozumět cílům a práci ve výboru. A mrzelo mě to i kvůli novým členům, protože obvykle přijíždějí velmi zajímaví lidé, se kterými je příjemné a často i přínosné si popovídat.

 

 

 

Eva Krejčová

 

zástupkyně ČAS v ESF 2004-2008 a v roce 2010

9. listopadu 2010

 

201020102010
4547603 Besuche4547603 Besuche4547603 Besuche4547603 Besuche4547603 Besuche4547603 Besuche
© 2005-2007 Shiatsu Asociace