STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 

Česká asociace shiatsu

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Česká asociace shiatsu

Zkratka: ČAS

Anglický ekvivalent: Czech Shiatsu Association

 

Sídlo: Zálavecká 64, 273 04 Čelechovice

 

 

 

Čl. II

Právní postavení ČAS

 1. ČAS je dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických, popř. právnických osob, jejichž společnou snahou je dosažení cílů stanovených v čl. III stanov.

 2. Sdružení je právnickou osobou.

 

 

 

                                                             Čl. III

                                                    Základní cíle ČAS

 1. Cílem sdružení je povýšit shiatsu (japonská masážní technika pracující se systémem akupunkturních drah) na uznávanou metodu nekonvenční medicíny a zajistit co nejvyšší odbornou úroveň při jejím praktikování.

     2.  Za tímto účelem bude ČAS zajišťovat:

a) pravidelné informování veřejnosti, zájemců o studium, klientů i praktiků medicíny (konvenční i nekonvenční) o příznivých účincích shiatsu na zdraví a rozvoj osobnosti

b) průběžné vzdělávání a výměnu informací v komunitě shiatsu v České republice i zahraničí

c) vysokou odbornou úroveň absolventů kurzů shiatsu i lektorů v kurzech shiatsu

d) možnost přijetí úspěšných absolventů kurzů do Registru ČAS (čl. IV odst. 2)

e) postgraduální a prohlubující kurzy zaměřené na další metody nekonvenční medicíny, které rozšíří kvalifikaci praktiků shiatsu

 

 

Čl. IV

Členství

 1. Členství je dvojího typu: a) člen ČAS

b) registrovaný praktik ČAS

 1. a) Členem ČAS mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

b) Registrovaným praktikem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je členem ČAS a úspěšně složí zkoušky před zkušební komisí ČAS podle zkušebního řádu.

 1. O přijetí člena ČAS rozhoduje na základě písemné přihlášky prezidium ČAS.

 2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 1. Dokladem o vzniku členství je potvrzení vydané prezidiem.

 2. Zánik členství:

  1. písemným oznámením prezidiu

  2. úmrtím

  3. u právnické osoby jejím zánikem

  4. rozhodnutím valné hromady o vyloučení

  5. zánikem ČAS

 

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:

  1. podílet se na činnosti ČAS

  2. volit do orgánů ČAS

  3. obracet se na orgány ČAS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

  4. využít případné výhody pro studenty i praktiky shiatsu (např. pojištění, právnické služby)

 1. Člen má povinnost zejména:

  1. dodržovat stanovy ČAS

  2. aktivně se podílet na plnění cílů ČAS

  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČAS

  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

 

 

 

Čl. VI

Orgány ČAS

Orgány ČAS jsou:

 1. valná hromada

 2. prezidium

 3. zkušební komise

 

 

Čl. VII

Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAS.

 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové ČAS.

 3. Valnou hromadu svolává prezidium dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Prezidium svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů ČAS. S pozvánkou rozešle program a zprávu o činnosti ČAS za uplynulé období.

 4. Valná hromada zejména:   

              a)   projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulé období, upřesňuje cíle sdružení a schvaluje pravidla hospodaření pro další obdobía) rozhoduje o výši členského příspěvku a termínu jeho splatnosti

              b)  volí na dobu 3 let členy prezidia

              c)  rozhoduje o odvolání členů prezidia

              d)  rozhoduje o vyloučení člena

               e)  rozhoduje o zániku ČAS

               f)  rozhoduje o podmínkách získání statutu registrovaného praktika

 

 1. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů sdružení. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; každý člen má jeden hlas a hlasy jsou si rovné. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

            Pro rozhodnutí o zániku sdružení a o odvolání prezidia je potřebná účast nadpoloviční většiny všech členů a schválení 2/3 přítomných členů.

            O konání členské schůze informuje prezidium prostřednictvím internetových stránek sdružení a elektronickou poštou nejpozději 3 týdny před konáním valné hromady.

             Pokud se valné hromady zúčastní méně než polovina členů asociace, je možno rozhodnutí valné hromady zvrátit do 3 týdnů od zveřejnění zápisu z valné hromady na internetových stránkách a jeho zaslání prostřednictvím emailu a to žádostí o konání další valné hromady, kterou podá nejméně jedna čtvrtina všech členů asociace. V takovém případě svolá prezidium do 6 týdnů od obdržení takové žádosti novou valnou hromadu, jejíž rozhodnutí již zvrátit nelze.

 

 

 

Čl. VIII

Prezidium

 

 1. Prezidium je výkonným orgánem ČAS, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Prezidium má nejméně 3 členy.

 3. Prezidium řídí činnost ČAS v období mezi zasedáními valné hromady.

 4. Prezidium svolává prezident, v jeho nepřítomnosti místoprezident nejméně dvakrát ročně.

Prezidium zejména:

             a)  volí ze svých členů prezidenta a místoprezidenty sdružení

             b)  koordinuje činnost sdružení

             c)  svolává valnou hromadu

             d)  zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

              e)  rozhoduje o přijetí člena ČAS

               f)  jmenuje zkušební komisi a schvaluje zkušební řád

               g)  vypracovává roční uzávěrku hospodaření

 

 1. Prezident nebo místoprezident prezidia zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Prezident může zastupováním sdružení písemně pověřit jiného člena.

 2. K zajištění činnosti ČAS může prezidium zřídit kancelář sdružení.

 3. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 4. Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 5. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci prezidium.

 

 

 

Čl. IX

Zásady hospodaření

 

 1. ČAS může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.

 2. Zdroji majetku jsou zejména:

  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob

  2. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení

  3. členské příspěvky

 1. Za hospodaření ČAS odpovídá prezidium, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

 

 

 

Čl. X

Zánik ČAS

 

 1. ČAS zaniká

  1. Rozhodnutím valné hromady nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady

  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra

 

 

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové ČAS z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle ČAS. Při jmenování přebírají listinu čestného člena ČAS.

 2. ČAS má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

V Praze, dne 23.11. 2007

 

 

Schváleno 6. valnou hromadou ČAS

Stanovy ČASStanovy ČASStanovy ČAS
4499830 visits4499830 visits4499830 visits4499830 visits4499830 visits4499830 visits
© 2005-2007 Shiatsu Asociace